லஸ்ஸில் உள்ள இந்த தேவாலயத்தில் தவக்காலத்தின் பல சமூக நடைமுறைகள்.

லஸ்ஸில் உள்ள அவர் லேடி ஆஃப் லைட் தேவாலயத்தில் உள்ள சமூகம் லென்டன் பருவத்திற்காக சில சமூக திட்டங்களில் ஈடுபட்டுள்ளது. ஞாயிற்றுக்கிழமை…

Verified by ExactMetrics