ஆர்.கே.நகரில் உள்ளூர் பிரச்சனைகளைப் பற்றி பேசுவதற்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை சந்திப்புகள் நடைபெறுகின்றன.

ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள ஆர்.கே.நகரில் உள்ள சமூக ஆர்வலர்கள் ஒன்று கூடி உள்ளூர் பிரச்னைகள் குறித்து ஆலோசித்து வருகின்றனர். ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும், பசுமையாக…

இந்த சமூகம் அதன் மூத்த குடிமக்களுக்கு தன்னார்வ உதவி சேவைகளை வழங்குகிறது.

ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள ஆர்.கே.நகர் சமூகம் அவசரநிலைகள் மற்றும் ஆப்ஸைக் கையாள்வது போன்ற சிறப்புத் தேவைகள் இருக்கும் முதியவர்களுக்கு உதவுவதற்காக ஒரு உதவிக்…