செயின்ட் இசபெல் மருத்துவமனையில் ஆக்ஸிஜன் ஜெனரேட்டர் ஆலை திறப்பு.

லஸ்ஸில் உள்ள செயின்ட் இசபெல் மருத்துவமனையில் ஏப்ரல் 19 அன்று Actionaid வழங்கிய ஆக்ஸிஜன் ஜெனரேட்டர் ஆலை முறையாகத் திறந்து வைக்கப்பட்டது.…

Verified by ExactMetrics