ஆசிரியர்களுக்கான மாண்டிசோரி மாஸ்டர் கோர்ஸ் செப்டம்பர் 15ல் தொடக்கம்.

இந்தியன் மாண்டிசோரி பயிற்சிப் படிப்புகள் (IMTC), சென்னை, RA புரத்தில் அமைந்துள்ளது, இதன் 49வது மாண்டிசோரி மாஸ்டர் கோர்ஸை செப்டம்பர் 15ஆம்…

Verified by ExactMetrics