இந்த ஆர்.ஏ புரம் சமூகம் உள்ளூர் பகுதி குடிமைப் பணியாளர்களுக்கு ஆவின் மோர் ஏற்பாடு செய்கிறது

இந்த கோடை வெயிலில் உர்பேசர் சுமித் குடிமைப் பணியாளர்கள் தங்கள் துப்புரவு பணியைச் சற்று வசதியாகச் செய்ய, ராஜா அண்ணாமலை குடியிருப்போர்…