உலக சுற்றுலா தினத்தில் இந்தியாவின் கலாச்சார பன்முகத்தன்மையை முன்னிலைப்படுத்திய இராணி மேரி கல்லூரி மாணவிகள்.

உலக சுற்றுலா தினம் 2023 சமீபத்தில் மயிலாப்பூரில் உள்ள இராணி மேரி கல்லூரி (தன்னாட்சி) புவியியல் மற்றும் சுற்றுலாத் துறையால் ‘டூர்…

Verified by ExactMetrics