நாகேஸ்வரராவ் பூங்காவில் ஓவிய விழா: பிப்ரவரி 25

ஓவிய விழா 2024 பதிப்பு பிப்ரவரி 25, ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10 மணி முதல் இரவு 7.30 மணி வரை லஸ்ஸில்…

நாகேஸ்வர ராவ் பூங்காவின் மைய மரம் இந்த மூவரின் ஓவிய படைப்புகளுக்கு தன்னைக் கொடுத்துள்ளது.

ஸ்டெல்லா மாரிஸின் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் மாணவர்களின் சிறிய குழு கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆர்ட் பெஸ்ட் (ஓவிய விழா) 2023 க்கான ஓவியத்தை…

Verified by ExactMetrics