மந்தைவெளிப்பாக்கத்தில் நாள் முழுவதும் நடைபெற்ற சாதனா பஜார்.

இது ஒரு சமூகத்தால் நடத்தப்படும் பஜார் நிகழ்வு. பெரும்பாலும் இது சிறிய அளவிலான வியாபாரங்களை செய்யும் பெண்களைக் கொண்டுள்ளது. சாதனா பஜார்…