உள்ளூரிலேயே காய்கறிக் கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்து, உரமாக மாற்றி விற்பனை செய்யும் மாநகராட்சி

உங்கள் தோட்டத்திற்கோ அல்லது மொட்டை மாடியில் பானையில் உள்ள செடிகளுக்கோ உரங்கள் தேவைப்பட்டால், அதை உள்ளூரில் உள்ள சென்னை மாநகராட்சி ஸ்டால்களில்…

Verified by ExactMetrics