‘கிருஷ்ணாம்ருதம்’: ஒரு நடன அம்சம்: செப்டம்பர். 4.

குரு ஷீலா உன்னிகிருஷ்ணனின் நடன நிறுவனமான ஸ்ரீ தேவி நிருத்யாலயா, SDN இன் தயாரிப்பான ‘லீலா தரங்க மார்க்கத்தின்’ பகுதிகளுடன் ‘கிருஷ்ணாம்ருதம்’…

Verified by ExactMetrics