ஸ்ரீ கேசவப் பெருமாள் கோவில் தெப்பத்தில் இரண்டு இளம் வேத மாணவர்கள் அறிமுகம்

இரண்டு 15 வயது வேத மாணவர்களுக்கு, இந்த வாரம் ஒரு சிறப்பு அனுபவமாக இருந்தது – இவர்கள் ஸ்ரீ கேசவப் பெருமாள்…