ஆழ்வார்பேட்டையில் உட்புற கோல்ப் பயிற்சி மைதானம் ஹைடெக் சிமுலேட்டருடன் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் உள்ளரங்கு கோல்ஃப் உருவகப்படுத்துதல் தீர்வுகளில் முன்னணியில் இருக்கும் TeeTime வென்ச்சர்ஸ், ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள கோல்ஃபர்ஸ் எட்ஜ் சென்னையில் உள்ள Protee…

Verified by ExactMetrics