சந்தோமை மேம்படுத்த சில யோசனைகள். கட்டிடக்கலை மாணவர்கள் தங்கள் கள ஆய்வுப் பணிகளை லஸ் பூங்காவில் காட்சிபடுத்துகின்றனர்.

சாந்தோம் மண்டலத்தில் உள்ள தெருக்கள் மற்றும் சாலைகள் எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டன மற்றும் அதன் கட்டிடங்கள் எவ்வாறு உருவானது என்பதை உன்னிப்பாகப் பாருங்கள்.…