ராமகிருஷ்ணா மிஷன் மாணவர்கள் இல்லத்தின் விடுதிகளுக்கு சரஸ்வதி பூஜை ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த நிகழ்வாகும்.

மயிலாப்பூரில் உள்ள ராமகிருஷ்ணா மிஷன் மாணவர்கள் இல்லத்தில் உள்ள விடுதிகளுக்கு வருடாந்திர சரஸ்வதி பூஜை ஒரு சிறப்பான நிகழ்வாகும். இந்த வளாகம்…

Verified by ExactMetrics