சாந்தோம் பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர்கள் சமூக ஊடகப் பக்கத்தைத் தொடங்கினர்.

சாந்தோம் மேல்நிலைப் பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர்கள் அதன் சமூகத்திற்காக ஒரு சமூக ஊடகப் பக்கத்தைத் தொடங்கியுள்ளனர். இந்த பக்கத்தில் தகவல்கள், செய்திகள்…