சாந்தோம் CSI இங்கிலீஷ் தேவாலயத்தில் நன்றி தெரிவிக்கும் விழா

சாந்தோமில் உள்ள 180 ஆண்டுகள் பழமையான CSI செயின்ட் தாமஸ் இங்கிலீஷ் தேவாலயம் செப்டம்பர் 4, ஞாயிற்றுக்கிழமை தனது வருடாந்திர நன்றி…