பி.எஸ். சீனியர் பள்ளியில் நடைபெற்ற சிபிஎஸ்இ ஆசிரியர்களுக்கான வடிவமைப்பு சிந்தனை மற்றும் புதுமை பற்றிய பயிலரங்கம்.

வடிவமைப்பு சிந்தனை மற்றும் புத்தாக்கம் குறித்த ஒரு நாள் பயிலரங்கம், இந்திய அரசின் கல்வி அமைச்சகம், புதுதில்லி, சிபிஎஸ்இ உடன் இணைந்து…

Verified by ExactMetrics