சென்னை தணிக்கையாளர் சங்கத்தின் 90வது ஆண்டு கூட்டத்தில் மத்திய நிதியமைச்சர் பங்கேற்பு.

சென்னை தணிக்கையாளர் சங்கத்தின் அலுவலகம் லஸ்ஸில் உள்ளது, இது கிழக்கில் அறியப்பட்ட மிகப் பழமையான கணக்காளர் அமைப்பாகும். நாட்டின் இந்தப் பகுதியிலிருந்து…

Verified by ExactMetrics