‘முழங்கால் மூட்டு வலி – இயன் முறை சிகிச்சை மற்றும் தடுப்பு’ என்ற தலைப்பில் பேச்சு மற்றும் கலந்துரையாடல். ஜூன் 12.

மந்தைவெளியில் உள்ள ToNormo பிசியோதெரபி மையம், ‘முழங்கால் மூட்டு வலி – இயன் முறை சிகிச்சை மற்றும் தடுப்பு’ என்ற தலைப்பில்…

Verified by ExactMetrics