இந்திய அஞ்சல் துறையின் தங்கப் பத்திரம் (Sovereign Gold bonds) வாங்க செப்டம்பர் 15 கடைசி தேதி. மயிலாப்பூர் தபால் நிலையதிலும் வாங்கலாம்.

இந்திய அஞ்சல் துறையின் தங்கப் பத்திர திட்டம் (Sovereign Gold bonds) இப்போது மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் நீங்கள் மயிலாப்பூர் தபால்…

Verified by ExactMetrics