ஊனமுற்றோர் தனிப்பட்ட ஊனமுற்றோர் அடையாள அட்டை (UD ID) பெற சிறப்பு முகாம்: ஜனவரி 6

உங்கள் குடும்பத்திலோ அல்லது உங்களைச் சுற்றியுள்ள இடங்களில் இடங்களில் UD அடையாள அட்டை (தனிப்பட்ட ஊனமுற்றோர் அடையாள அட்டை) இல்லாத மாற்றுத்திறனாளி…

Verified by ExactMetrics