டாக்டர் சித்ரா மாதவனின் தமிழ்நாட்டின் பழமையான கோவில்கள் பற்றிய உரை: ஜூன் 28

தமிழ்நாட்டின் பழங்காலக் கோயில்கள் என்ற கருப்பொருளான பேச்சுத் தொடர், எல்டாம்ஸ் சாலையில் எண் 76ல் உள்ள தத்துவலோகாவில், நடைபெறவுள்ளது. இந்த விளக்க…

Verified by ExactMetrics