சாம்பல் புதன் கிறிஸ்துவர்களுக்கான தவக்காலத்தின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது; பிப்ரவரி 22ல் சிறப்பு சேவை

சாம்பல் புதன் இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி 22 அன்று வருகிறது. இந்த நாள் தவக்காலத்தின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது மற்றும் கிறிஸ்தவ சமூகத்தால்…