பாரதிய வித்யா பவனின் நாடக விழாவில் தமிழ், இருமொழி மற்றும் குறுநாடகங்கள். ஏப்ரல் 8 முதல்

சென்னை கேந்திரா பாரதிய வித்யா பவன் மயிலாப்பூரில் உள்ள அதன் பிரதான அரங்கத்தில் ஆறு நாட்களுக்கு ஒரு நாடக விழாவை நடத்துகிறது.…

பாரதிய வித்யா பவன் நாடக விழாவில் ஒன்பது தமிழ் நாடகங்கள் அரங்கேற்றப்பட உள்ளன. மே 19 முதல் 31 வரை.

மயிலாப்பூரில் உள்ள பாரதிய வித்யா பவன், 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ் நாடக விழாவை மே 19 முதல் 31 வரை…

Verified by ExactMetrics