சென்னை பள்ளிகளில் பருவநிலை மாற்றம், கழிவுகளிலிருந்து மறுசூழ்சி செய்யக்கூடிய பொருட்கள் என்ற கருப்பொருளில் மாதிரிகள் கண்காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன.

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியால் நடத்தப்படும் சென்னைப் பள்ளிகளில் சமீபத்தில் பருவநிலை மாற்றம் மற்றும் கழிவுகளிலிருந்து மறுசூழ்சி செய்யக்கூடிய பொருட்களை உருவாக்குதல் போன்ற…