இந்த மையத்தில் சிறிய குழந்தைகள் சில விளையாட்டு வேடிக்கைகளை அனுபவிக்கின்றன. . .

மஹிமா கலாச்சார மையம் அதன் விளையாட்டு தினத்தை சமீபத்தில் தேனாம்பேட்டையில் உள்ள டெகாத்லானில் நடத்தியது. ப்ளேஸ்கூல், ப்ரீ-கேஜி, எல்கேஜி & யுகேஜி…

Verified by ExactMetrics