இன்பினிட்டி பூங்கா மீட்டமைக்கப்படுவது உறுதி எம்.எல்.ஏ கூறுகிறார்.

மந்தைவெளிப்பாக்கத்தில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகள் மற்றும் மற்ற குழந்தைகளுக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இன்பினிட்டி பூங்கா மீட்டமைக்கப்படுவதை காண ஆர்வமாக உள்ளதாக எம்.எல்.ஏ.தா வேலு…