இரானடே நூலகம் மீண்டும் திறப்பு, ஆனால் சாஸ்திரி ஹால் சீல் இன்னும் அகற்றப்படவில்லை.

லஸ்ஸில் உள்ள இரானடே நூலகம் வியாழக்கிழமை மீண்டும் திறக்கப்பட்டது. இங்கு முதல் தளத்தில் உள்ள நூலகம் மற்றும் சாஸ்திரி மண்டபம் வாடகை…

Verified by ExactMetrics