சரஸின் இந்த கொலு முழுக்க முழுக்க ஓரிகமி வேலைப்பாடுகளால் ஆனது.

நவராத்திரிக்கு ஓரிகமி தீம் கொண்ட கொலுவை எப்படி உருவாக்குவது? லஸ் அவென்யூவின் எஸ்.சராஸுக்கு இது எளிமையானது. ஒரு தீம் பற்றி யோசித்து,…

Verified by ExactMetrics