இந்த கொலு சிறப்புக் குழந்தைகளுக்குக் கற்பிக்கப்படும் திறன்களை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

நவராத்திரி என்பது கொலு மற்றும் அலங்காரங்களைச் சுற்றி நிறைய ஆக்கப்பூர்வமான யோசனைகள் செயல்படுத்தப்படும் நேரம். லஸ் சர்ச் சாலையில் உள்ள வி-…

Verified by ExactMetrics