சி.ஐ.டி. காலனியில் உள்ள கேலரியில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள ஷியாமல் முகர்ஜியின் ஓவியங்கள்

ஷியாமல் முகர்ஜியின் ஓவியங்கள் இப்போது சிஐடி காலனியில் உள்ள சோல் ஸ்பைஸ் ஆர்ட் கேலரியில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன. தேர்வு ‘பாபா…