ஸ்ப்ரூட்ஸ் மாண்டிசோரி பள்ளியில் தாத்தா பாட்டி தினம்.

ஸ்ப்ரூட்ஸ் மாண்டிசோரி பள்ளி, செப்டம்பர் 10 அன்று, தாத்தா பாட்டி தினத்தை கொண்டாட அதன் குறுநடை போடும் மற்றும் ஆரம்ப வகுப்பு…