ராணி மெய்யம்மை பள்ளியின் 16 மாணவிகளை IWC சென்னை சிம்பொனி ‘தத்தெடுத்தது’

IWC சென்னை சிம்பொனியின் உறுப்பினர்கள் குழுவின் பெண்கள் அதிகாரமளிக்கும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மந்தைவெளி ராணி மெய்யம்மை பள்ளியிலிருந்து 16 மாணவிகளை…