பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கான திருக்குறள், பேச்சு, ஓவியம் மற்றும் கட்டுரைப் போட்டிகள். ஸ்ரீராம் குழுமத்தால் நடத்தப்படுகிறது.

இந்தியாவின் முன்னணி வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஸ்ரீராம் குழுமத்தின் இலக்கியப் பிரிவான ஸ்ரீராம் இலக்கியக் கழகம், 2024 ஆம்…

பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கான திருக்குறள் அடிப்படையிலான பேச்சு, ஓவியம் மற்றும் கட்டுரைப் போட்டிகள்

இந்தியாவின் முன்னணி வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஸ்ரீராம் குழுமத்தின் இலக்கியப் பிரிவான ஸ்ரீராம் இலக்கியக் கழகம், பள்ளி மற்றும்…

Verified by ExactMetrics