கிழக்கு அபிராமபுரத்தில், கலா மஞ்சரி அதன் மாணவர்களின் கலை படைப்புகளை காட்சிப்படுத்துகிறது.

கலா மஞ்சரியின் ‘ஹாய் பட்டி 23’, என்ற மாணவர்களின் படைப்புகளைக் காண்பிக்கும் ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் கலைக் கண்காட்சி இந்த வாரம்…

Verified by ExactMetrics