டாக்டர் ஆர். கே. சாலையில் உள்ள ஒரு வளாகத்தில் நடைபெற்ற ஹோலி மற்றும் மகளிர் தின கொண்டாட்டங்கள்

மயிலாப்பூரில் உள்ள டாக்டர் ராதா கிருஷ்ணன் சாலையில் அமைந்துள்ள ஜீவன் பீமா என்கிளேவ் என்ற சமூகத்தில் இந்த ஆண்டு ஹோலி கொண்டாட்டங்கள்…