சாந்தோமில் 180 ஆண்டுகள் பழமையான தேவாலயம் புதுப்பிக்கப்பட்டது.

சாந்தோமில் உள்ள சுமார் 180 ஆண்டுகள் பழமையான CSI செயின்ட் தாமஸ் ஆங்கில தேவாலயம் சமீபத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்டது. இதற்கு நன்றி தெரிவிக்கும்…

Verified by ExactMetrics