அடையார் ஆற்றில் திறமைகளை வெளிப்படுத்திய படகோட்டிகள்

அடையாறு ஆற்றின் கிழக்கு பகுதியில் தொழில்ரீதியாக பயிற்சி பெற்ற படகோட்டிகள் தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் விதமாக சமீபத்தில் ஆற்றில் படகோட்டினர். மெட்ராஸ்…

Verified by ExactMetrics