ராதா கிருஷ்ண விவாஹ மஹோத்ஸவம். அபிராமபுரத்தில். ஏப்ரல் 7 முதல் 9 வரை

அபிராமபுரம் ஸ்ரீ சங்கர குருகுலத்தில் வருடந்தோறும் பஜனை வடிவில் நடைபெறும் ராதா கிருஷ்ண விவாஹ மஹோத்ஸவ விழா, இந்த வருடம் ஏப்ரல்…

Verified by ExactMetrics