சிறப்புத் திறன் கொண்ட பதின்ம வயதினர் நடிக்கும் நடன நாடகம்: ‘பாரதாம்பே’ பிப்ரவரி 21

அம்பிகா காமேஷ்வரால் நடத்தப்படும் ரசா(RASA), ஏழு சிறப்புக் கல்விப் பள்ளிகள் மற்றும் ராசாவின் பல்வேறு திறன்களைக் கொண்ட குழந்தைகள், பதின்வயதினர் மற்றும்…

Verified by ExactMetrics