உள்ளூர் தபால் நிலையங்களில் இந்திய மூவர்ணக் கொடி கையிருப்பு இல்லை. மக்கள் ஏமாற்றம்.

இந்திய தேசிய கொடியை ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி முதல் வீட்டு மாடிகளில் பறக்கவிடுவதற்காக உள்ளூர் தபால் நிலையங்களுக்குச் கொடிகளை வாங்கச் சென்ற…