ஆட்டிசம், கற்றலில் சிரமம் போன்ற சிறப்புத் தேவைகள் உள்ள குழந்தைகளுக்காக ஆர்.ஏ புரத்தில் உள்ள ஏகதக்ஷா கற்றல் மையத்தில் மாணவர் சேர்க்கை தொடக்கம்

4 முதல் 18 வயதுக்குட்பட்ட சிறப்புத் தேவைகள் உள்ள குழந்தைகளுக்கு (ஆட்டிசம், கற்றல் சிரமங்கள், ADHD, ADD, அறிவுசார் சவால்கள் உள்ள…

Verified by ExactMetrics