‘தமிழ்நாட்டின் நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் மற்றும் இசையைப் போற்றுதல்’ என்ற தலைப்பில் குறுகியகால, ஆன்லைன் படிப்பு அறிமுகம்

தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜெ.ஜெயலலிதா மியூசிக் மற்றும் பைன் ஆர்ட்ஸ் பல்கலைக்கழகம் ‘தமிழ்நாட்டின் நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் மற்றும் இசையைப் போற்றுதல்’ என்ற தலைப்பில்…

Verified by ExactMetrics