ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோயிலின் மேற்குப் பகுதியில் இருந்த பாதணிகளை சேமிக்கும் ஸ்டாண்ட் அகற்றம்.

ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்குத் தொடர்ந்து வரும் மக்கள், கோயிலின் மேற்குப் பகுதியில் உள்ள பாதணிகள் பாதுகாப்பு அறை அகற்றப்பட்டதால், பாதணிகளை வீதியில்…

Verified by ExactMetrics