ஸ்மார்ட் கொலுவை உருவாக்க மயிலாப்பூர் ட்ரையோவின் 8 குறிப்புகள். உங்கள் சொந்த குறிப்புகள் என்ன?

இப்போது நவராத்திரி சீசன், இன்னும் சில நாட்களில் நம்முடன் வரப் போகிறது, மேலும் பல குடும்பங்கள் தங்களின் சிறந்த கொலுவை உருவாக்கத்…

எஸ். அபர்ணாவுக்கு தனிஷ்க் ‘புதுமைப் பெண்’ விருது வழங்கப்பட்டது. இந்திய கலாச்சாரத்தை ஊக்குவிப்பதற்காக அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

‘மயிலாப்பூர் ட்ரையோ’வைச் சேர்ந்த எஸ். அபர்ணா, பாரம்பரியம் மற்றும் கலாச்சாரத்தில் அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பிற்காக சமீபத்தில் தனிஷ்க் வழங்கும் ‘புதுமை பெண்’…