மாடியில் காய்கறி தோட்டம் அமைப்பது குறித்த பயிலரங்கம்: மார்ச் 19ல்.

தமிழக அரசின் தோட்டக்கலைத் துறை, ஆர்.ஏ.புரம் சமூக அமைப்பான ராப்ரா (RAPRA) உடன் இணைந்து, மார்ச் 19 அன்று விற்பனை மற்றும்…