துலிகாவின் புதிய புத்தகம் நகரின் கடற்கரையில் உள்ள உயிரினங்களைப் பற்றியது. குழந்தைகளுக்குப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஆக.20ல் வெளியீடு

துலிகா பதிப்பகத்தில் தற்போது ஒரு புதிய புத்தகம் வர உள்ளது அதற்கு ‘ஷோர்வாக்’ என்று தலைப்பு வைத்துள்ளனர். இது ஆகஸ்ட் 20,ம்…